תקנון ותנאי שימוש באתר ובאתר המכירה של עמותת בית השנטי - בית חם לנוער בסיכון ולילדים במצוקה בישראל

1.אתר האינטרנט אשר בעמוד הבית שלו מופיע קישור תחת המילה “תקנון” ו/או גילוי נאות - תקנון אתרי האינטרנט של ישראלואשר קיבל מראש ובכתב הרשאה מאת תנועת גילוי נאות ו/או אתר www.takanon.infoלהחשיב תקנון זה, כתקנון האתר, ייחשב בהתמלא שני התנאים לעיל כאתר, על פי תקנון זה (להלן – “אתר”).

מדניות הביטולים וההחזרות כפופה לחוק הגנת הצרכן

כתובת – נחום גולדמן 5, תל אביב יפו, טלפון – 03-5103339

2. האתר הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים שפורסמו, מידע, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים (להלן – “השירותים”). השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.

3. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו, תנועת גילוי נאות ו/או אתרwww.takanon.info

4.השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

5. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

6. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.

7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

8. המשתמש מסכים בהסכמה בלתי חוזרת ויסודית לספק האינטרנט שלו ו/או לכל צד ג’ למסור לידי החברה את פרטיו האישים והנכונים ואת דרכי ההתקשרות עימו מייד עם דרישתה הראשונה.

9. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: “מידע” ו/או “תכנים”- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כולשהי.”החברה” – אדם ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.
“משתמש” ו/או “גולש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע באתר עמותת בית השנטי

10. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.

11. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

12. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

13. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, אל המחלקה המשפטית של החברה בפקס: 077-7060059 או באמצעות דואר אלקטרוני: )

14. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר.

15. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

16.המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

17. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

תנאי השימוש באתר ו/או בפורומים ו/או בלוגים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

18. החברה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בבלוגים ו/או בפורומים אותם היא רשאית להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שתקבע מעת לעת על ידי החברה (להלן- “הפורומים”) ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן-“ההודעות”).

19. המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, אין בהכרח ההודעות  מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

20. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר.

21. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה ב זכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

22. במקרה של הפרת הוראות התקנוןן, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, שיהיה הסכום המקסימילי כאמור ב חוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים , ובכל מקרה הסכום הסטוטוטרי הגבוה מבינהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.

23. ידוע למשתמש, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

24. מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

25. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

הגבלת אחריות

26. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

27. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

28. המשתמש מסכים, כי החברה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ייחשבו כחברה ו/או מפעילה סבירה, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.

29. באתר מתפרסם מעת לעת מידע בעל אופי כלכלי. אם ברצונך להשתמש במידע זה, עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

30. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

31. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

32. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

33. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

34. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

35. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

36. המשתמש מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ומצהיר, כי לא יסתמך על המידע המופיע באתר.

37. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים (לינקים) באתר יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

הגנת הפרטיות

38. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: “השירותים”) רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

39. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו

40. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

41. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

42. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

43. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

סיום ההתקשרות

44. החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

45. חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להיעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני אל המשתמש האוסר עליו להשתמש באתר.

46. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.

47. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

בוררות

48. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחוייב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

49. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

50. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.

51. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת החברה בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

תנאים נוספים

52. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר והנוסח ההיסטורי של התקנון ישמר על ידי החברה ויוצג באתר האינטרנט של החברה.

53. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

54. החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה.

55. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

56. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

57. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

58. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

זכויות היוצרים בטקסט זה שמורות לחברה לשירותים ואחזקות ו/או למשרד עורך דין קוריס בלבד 2011

תקנון אתר מכירה – עמותת בית השנטי (ע”ר)

 1. כללי

1.1    אתר המכירה של עמותת בית השנטי (ע”ר) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית (להלן “האתר”)

1.2     כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

 1. תנאי שימוש באתר

2.1 רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. עם כניסתך לאתר ובעצם השימוש בו, הנך מצהיר/ה שאת/ה מקבלת על עצמך את תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאים, כולם או חלקםעליך להפסיק לאלתר להשתמש ב

. 3 מדיניות עמותת בית השנטי

3.1      המוצרים המוצעים למכירה, עלות המוצרים ו/או עלות המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחירים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.

3.2      הזמנות יוצאות במשלוחים בשעות הפעילות של החברה אלא אם כן יצוין אחרת.

3.3     במקרה ופריט/ מוצר חסר במלאי, במקום אותו פריט יוצע ללקוח לרכוש פריט שהנו שווה ערך.

 1. אמצעי תשלום

4.1    ניתן לשלם באמצעות paypal או באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הבאות:  ויזה כ.א.ל, לאומי קארד , ישראכרט, מאסטר כארד, אמריקן אקספרס הפועלות בישראל דין.

4.2     את מספר כרטיס האשראי שלך תידרש להזין במקום המיועד לכך באתר.

4.3    ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בטלפון בשיחה עם נציג החברה בטלפון שמספרו:  03-5103339

4.5    חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת כאמור, במחיר שמופיע באתר בתוספת הוצאות המשלוח והכל כמפורט באתר.

4.6    החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיופיע באתר בעת שיושלם תהליך ההזמנה.

4.7   כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

.5אספקת המוצרים

5.1    תוך 7 ימי עסקים (דהיינו ימים א’- ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים) לאחר אישור ההזמנה על ידנו, נמסור למשלוח את המוצרים שנרכשו על ידך לכתובתו  של הלקוח כפי שנמסרה בהזמנת המוצרים, וזאת בכפוף לתשלום עבור המוצרים ותשלום דמי המשלוח הנקובים באתר.

5.2   אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

5.3    המוצרים יישלחו באמצעות שליחים במהלך שעות פעילות החברה. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים אינם ניתנים לבקרה ע”י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה. אספקת מוצרים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים,יובהר העניין ללקוח וננסה למצוא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו בסעיף זה לעיל ו/או מציאת פיתרון חלופי תהיה חברתנו הפוסקת האחרונה הבלעדית, החלטתנו תהא מחייבת וסופית ולא תהא לכך כל טענה ו/או  דרישה ו/או זכות כלפי החברה עקב החלטתה.

5.4  אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד הנ”ל ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים לרכישה לבין מועד אישור הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הרכישה, לפי העניין.

5.5   החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להגביל את מספר הרכישות שיבצע לקוח באתר, במישרין ו/או בעקיפין.

 1. ביטול עסקה

6.1     המזמין זכאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או החשבונית לפי המאוחר ביניהם.

6.2     הודעה על ביטול תימסר לחברה בפקס מספר 03-5168603  ו/או בדואר אלקטרוני  office@shanti.org.il ו/או בדואר כתובת עמותת בית השנטי, רחוב סימטת שלוש 17, תל אביב. הודעת הביטול תכלול את פרטי הלקוח, ת.ז., פרטי ההזמנה ומספר ההזמנה.

6.3 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על אחראיות ועל חשבון הלקוח, החברה תשיב למזמין את מלוא הכסף ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך.

6.4     בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן והחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

6.5    לא ניתן לבטל עסקאות בהן נרכשו מוצרים פסידים כגון שוקולד וכו’.

6.6     ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצרים יושבו על אחריותך, באריזתן המקורית, שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ובצמוד לחשבונית המקורית.

.7 החזרות והחלפות

7.1     לקוח מזמין ו/או מי שקיבל מוצר במתנה זכאי להחזיר או להחליף את המוצר תוך 14 יום כקבוע בחוק הגנת הצרכן (ראו “ביטול עסקה” ובכפוף לתנאים האמורים דלעיל(.

7.2    החלפה של המוצרים שהתקבלו תיעשה אך ורק במידה והחבילה לא נפתחה ובתיאום עם מרכז ההזמנות הטלפוני ב-03-5103339.

7.3   יש ליצור קשר לתיאום החלפה ולהשיב את המוצר כשהוא סגור. לצערנו, לא נוכל להחליף חלקים מהמארז, אלא רק את המארז בשלמותו. השבת המוצר תיעשה על חשבון ועל אחראיות המזמין.

 1. אבטחת האתר

8.1     הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

8.2    החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

 1. פרטיות וסודיות המידע

9.1    האתר מובטח בפרוטוקול SSL אשר מהווה הגנה על פרטיך אשר מוזנים דרך האתר. פרטי האשראי שתמסור לחברה אינם נשמרים באתר החברה. יחד עם זאת, הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

9.2    כל מידע שיימסר על ידך, נועד לשימוש בלעדי של עמותת בית השנטי ולצורך השימוש באתר,  ויישמר במסגרת החוק. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. עמותת בית השנטי מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור שלא עקב רשלנותה. בעצם השימוש באתר הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או נגד מי מטעמנו עקב פגיעות ו/או תקלות ו/או שיבושים שאינם בשליטתנו כאמור.

9.3    במידה ותציין זאת במסגרת ביצוע ההזמנה, בית השנטי יפנה אליך בדואר אלקטרוני, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בבית השנטי. אם בכל זאת, ולמרות הסכמתך המפורשת לקבלת מידע, לא תהא מעוניין בכך, ניתן, בכל עת, לשלוח לחברה דואר אלקטרוני על מנת שנסיר אותך מרשימת התפוצה של האתר.

 1. המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

המידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, ובמקרה כזה ניתן, לרשום לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכו’. מה אנחנו עושים עם המידע במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה – משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן, לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה, לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו  ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות  לשאלון מסוים באתר, וכו’, אך לא איזה פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. מובהר כי איננו עושים איזה  שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

 1. המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו משתדלים למנוע  כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, לצורך שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 1. יצירת קשר אתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא  פנה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-5103339 או במייל: office@shanti.org.il

 1. אחריות למוצרים

בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה והפיצוי בגין נזק כלשהו על מחיר הרכישה המקורי של המוצרים.

 1. הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

 1. כללי

15.1     אנו שומרים על זכותנו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. תנאי השימוש המעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 7 ימים ממועד פרסומם באתר.

15.2      אנו רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מבנהו, מראהו, והשימוש בשירותים המוצעים בו, על פי שיקול דעתנו.

 1. זכויות קניין וסימני מסחר

16.1     כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו הינם בבעלותה הבלעדית של עמותת בית השנטי ו/או חברות שהחברה  בקשרים עסקיים עמן, ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור בכתב של הנ”ל.

16.2     השמות והלוגו של עמותת בית השנטי (ו/או כל קומבינציה מהן) וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם בבעלות החברה ו/או הינם סימני מסחר רשומים של החברה ו/או חברות שהחברה בקשרים עמן והם קניינן הבלעדי. לחברה ניתנה הזכות לעשות בהם שימוש לצורך שיווק והפצה של המוצרים בלבד. אין לעשות בסימני המסחר ו/או בקניין הרוחני הנ”ל כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.

 1. תוכן האתר

17.1      התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר והמידע  המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ועמותת בית השנטי לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, בית השנטי לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור המוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי מוצרים המופיעים באתר.

18. מדניות הביטולים וההחזרות כפופה לחוק הגנת הצרכן

19. כתובת – נחום גולדמן 5, תל אביב יפו, טלפון – 03-5103339

מאחלים לכם גלישה ורכישה קלה ונעימה

צוות עמותת בית השנטי