information on the ride and trails

Road Cycling, all funds raised will be donated to the Shanti House children

Date and time:

Saturday 11.9.19 06:00

Sign up Registration and terms

Signing up registration will be available from Friday 7.1.19 08:00 until Saturday 10.15.19 23:59 or until maximum sign ups registration of 1,500 riders.

Free cancellation until the 10.15.19 23:59

Ride vision

“A human ride that connects the Shanti House with bicycle riding”

Ride Goals

Raise resources for the Shanti House children 
Enhance the awareness about the Shanti House
Enhance the awareness about bike riders safety

Shanti ride 2019

180 Km

From Tel Aviv to Shanti House

Shanti House Tel Aviv - Shatni House Desert

Starting from Blumifeld Staduim in Tel Aviv to Youth Village Shanti House in the desert. Total 180 Km. Tandam Riding option
Sign Up

90 Km

Tel Aviv to Beeri and back to Tel Aviv

Shati House Tel Aviv - Beeri - Shanti House

Starting from Blumifeld Staduim in Tel Aviv to Beeri and Back To Tel Aviv. Total 90 Km. Tandam Riding option
Sign Up

90 Km

Beeri To Shanti House in the Desert

Beeri - Shanti house in the desert

Starting from Beeri to Shanti House in the desert. Total 90 Km. Tandam Riding option
Sign Up

Windbreaker jacket & travel kit

Windbreaker jacket & travel kit

Here are the options for receiving your participation kit:

1. Pickup from Shanti House Tel Aviv or Desert Shanti House

2. Home delivery for 25 NIS

3. Express Shipping of 50 NIS (for late registration)

The dates for picking up the kits from Shanti House Tel Aviv or Desert Shanti House will be published in our website.

Lightweight windbreaker jacket Fabric: polyester, water-resistant, Color: yellow , Size: (XS-XXL)

מעיל רכיבה בית השנטי

Unisex coat - available in all sizes

Dare2B Allied Softshell

Free Weather-resistant softshell jacket

Schedule and routes

TLV starting point, Bloomfield stadium: preparation time- 05:00-06:00
TLV starting point, 180 Km ride on theand 90 Km ride Bloomfield stadium: Start-  06:00

Road 20 from TLV via Rout 4 and rout 232 (Nitzanim junction)
Refreshing point: Nitzanim – 08:00-08:30
Road 232 from Eshkolot junction to Hodaya junction 08:30-09:00
Road 232 from Hodaya junction to Sha’ar Hanagev 09:00-09:30
Road 232 from Sha’ar hanegev to Kibbutz Be’eri 09:30-10:00
Refreshments station: Kibbutz Be’eri – 10:30-11:00

Kibbutz Be’eri Starting point for the 90 Km ride and continuing on the 180 Km ride – 11:00

Road 232 from Kibbutz Be’eri to Gvolot junction 11:00-11:30

Road 222 from Gvolot Junction to Kibbutz Zelim 11:30-12:00

Refreshments station: Kibbutz Zelim 12:00-12:30

Road 222 from Zelim Junction to Mashabim Junction 12:30-13:00

Road 40 arriving to Moetzat Ramat Hanegev refreshments station 13:30-14:00

Road 40 from Talalim junction through Halokim juction until Haro’e Parking 14:00-15:00

Haro’e Parking half an hour stop for all riders and Shanti house children join the ride, riding on Road 40 to  Ziporim Junction until desert Shanti House 15:30-16:00 

Arrive Desert Shanti House 16:00-16:30

On the 180 Km track, there is overall 1231 Meters of climbing
On the 90 Km track, there is overall 815 Meters of climbing

שאלות נפוצות ותשובות:

ההרשמה לאירוע קלה ופשוטה, כל שיש לעשות הוא להיכנס לדף ההרשמה ולעקוב אחר ההוראות המצורפת .
לעזרה טלפונית יש לפנות ליונית אבנר במייל – beshvil@shanti.org.il

להרשמה ישירה לחצו כאן

רשימות המשתתפים מופיעות באתר האירוע לרשימת המשתתפים לחץ כאן.
במידה ושילמת ולא מצאת את שמך אנא פנה במייל ליונית אבנר במייל – beshvil@shanti.org.il בציון ת.ז. 

על מנת לשנות או לבטל את הרשמתכם לאירוע, יש לפנות ליונית אבנר במייל: beshvil@shanti.org.il

כן, כל המקצים באותם המחירים

האירוע יתקיים בכל מזג אויר, למעט מזג אויר סוער במיוחד. יש להתעדכן על קיום האירוע באתר ההרשמה.

ההשתתפות כרוכה בתשלום ומועברת ישירות למען ילדי בית השנטי – הפרטים בעמוד – להרשמה ישירה לחצו כאן

בשמחה!
צור איתנו קשר ונשמח לענות בהקדם!

תוכנית אימונים לקראת המסע לשירותכם 
לחצו כאן לקריאה>>

 1. אני מאשר בזאת כי הנני בריא וכשיר למסע, התאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר על ידי רופא מוסמך.
 2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה או כל גוף אחר הקשור לאירוע לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק כלשהו ככל שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או לאחריו ואף לא בגין נזקי רכוש או אובדן ציוד כלשהו. על כן אני מוותר בזה על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ”ל הן לעניין נזקי גוף והן לעניין נזקי רכוש. ידוע לי שעלי לבטח בעצמי ועל חשבוני ביטוח תאונות אישיות כרוכב אופניים על כביש וביטוח לאופניים ולציוד שאביא איתי למסע.
 3. נרשם ומשתתף במסע הוא מי ששמו מופיע ברשימת המשתתפים, טופס ההרשמה שלו מלא  וחתום כנדרש, הוא שילם מבעוד מועד את מלוא דמי ההרשמה, קיבל אישור מרופא משפחה המאשר את מצבו הבריאותי הכשיר וחתם על תקנון, כשכל אלו התקבלו ואושרו במנהלת המסע טרם סגירת ההרשמה.
 4. למארגנים שמורה הזכות לערוך שינויים במסלול הרכיבה בהתאם להוראות המשטרה או כוחות הביטחון האחרים או בהתאם לשיקול דעתם בהתאם לתנאי הדרך.
 5. למארגנים שמורה הזכות ללא צורך במתן הסברים נוספים לפסול רוכב מלהשתתף במסע כמו  גם להפסיק השתתפותו של רוכב במהלך המסע. פסילת רוכב טרם המסע מכל סיבה שהיא תזכה אותו בהשבת דמי ההשתתפות בלבד כתשלום סופי ומוחלט. פסילת רוכב במהלך המסע כתוצאה מהפרת כללי המסע או הוראות המארגנים לא תזכה את המשתתף בכל השבה שהיא. חתימה אלקטרונית למסמך זה מאשרת הסכמתו זו.
 6. ההזנקה תהיה בזמן שנקבע, רוכבים שלא יהיו מוכנים בזמן ההזנקה לא יורשו לצאת למסע. רוכבים כולל אופני-ידיים ואופניים לשניים (“טנדם”), ככל שיפגרו אחרי הדבוקות העיקריות במהלך המסע ביותר מ- 30 דקות לא יורשו להמשיך ולרכוב ויועלו לרכב מאסף.
 7. למארגנים שמורה הזכות לקצר את המסלול למי מהרוכבים על ידי דילוגו ברכב לקרבת קבוצת רוכבים אחרת. (רוכב אשר יפגר אחר הקבוצה הראשית ביותר מחצי שעה יקודם ברכב).
 8. לא תותר רכיבת אופניים ללא תגי זיהוי שנופקו ע”י המארגנים.
 9. תחומי האחריות של מארגני המסע יהיו בין הרכב המוביל לרכב המאסף. אין לרכוב מחוץ לתחומים אלו.
 10. רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה.
 11. חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל המסע.
 12. עצירת רוכב אופניים או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני.
 13. הרוכבים ינועו בנתיב הימני בלבד ובצמוד לשול הימני.
 14. הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות המארגנים והסדרנים.
 15. במקרה של תקלה באופניים או פציעה יש לרדת מתחום הדרך ולהמתין בשול לרכב המאסף או לאמבולנס.
 16. אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 17. האירוע מוגדר כמסע עממי ולא תחרותי.
 18. כלי הרכב המלווים אינם מורשים לנוע בתוך “בועת” הרוכבים.
 19. למען ביטחונכם ייסגר הכביש חלקית לתנועת כלי רכב, סגירת הכבישים תאלץ אותנו לקבוע קצב רכיבה בינוני וכן עצירות יזומות לצמצום הפערים. אנא קבלו זאת בהבנה.
 20. רוכב שיעקוף את הרכב המוביל יוצא מתחום אחריות המארגנים ויורחק לאלתר על ידי המשטרה.
 21. ידוע לי כי הצהרותיי והסכמותיי מהוות תנאי להשתתפותי במסע וחתימתי האלקטרונית מאשרת את הסכמותיי אלו.
 22. גיל מינימום להשתתפות במסע האופניים: 14. עד גיל 17 יש לחתום על אישור הורים.
 23.  בעת השארת הפרטים באתר – הינך מאשר קבלת מסרים בהודעה אלקטרונית או מייל מבית השנטי
 24. אני מאשר לקבל דיוור במייל אודות המסע ועדכונים שוטפים מבית השנטי הרלוונטיים למסע אופניים בשביל השנטי 2019

לחצו כאן לקריאה>>

לחצו כאן לקריאה>>

לחצו כאן לקריאה>>

לחצו כאן לקריאה>>

אנו זקוקים לכם עכשיו יותר מתמיד

בעקבות משבר הקורונה, אנו זקוקים לכם עכשיו יותר מתמיד.

עזרו לנו להבטיח שנוער בסיכון לא יישאר מאחור ויזכה לביטחון ולבית חם.

הצטרפו למחבקי בית השנטי - תרומה קבועה של 10 ₪ בחודש

*בעלות של קפה קטן, תהפכו בגדול את עולמם של ילדינו ותבטיחו להם רשת בטחון אנושית.