Navigation

תו מידות לאפקטיביות

מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ”ר). מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות , וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי. חברה שבה עמותות והמשקיעים בהן אפקטיביים ככל האפשר בשינוי חייהם של אנשים לטובה ובפתרון בעיות חברתיות. ייעוד מידות הוא להבטיח כי כלי המדידה שמפתחת מידות בכלל, ואפקטיביות בפרט, ישמשו אמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים (תורמים) בבואם לממש את מטרותיהם ושל עמותות בעבודתן.

לחץ כדי לראות את כל הפרטים

תו מידות לאפקטיביות עד 09.2016